Uredba o zaštiti privatnosti klijenata

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] primjenjuje u cijelosti načela predmetne Uredbe (dalje u tekstu: Uredba).

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] u okviru svoje djelatnosti prikuplja, koristi, prosljeđuje i na drugi način obrađuje osobne podatke svojih klijenata, zaposlenika i poslovnih partnera te drugih pojedinaca čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno (u daljnjem tekstu: Ispitanici).

Ovisno o prirodi  zajedničkog poslovnog ili drugog odnosa, Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] može raspolagati različitim osobnim podacima Ispitanika. To uključuje identifikacijske i kontakt podatke, financijske podatke, podatke o transakcijama, o ugovorenim uslugama i proizvodima, računima,  korespondenciju upućenuMesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com]-u te dokumentirane podatke (npr. kopija osobne iskaznice, putovnice, potvrde o stručnoj osposobljenosti, kreditne kartice i sl. ) i javno dostupne podatke.

Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] obrađuje osobne podatke i smije ih koristiti samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada osobnih podataka je dopuštena samo i u mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećih načela:

• obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com];

• obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je Ispitanik ugovorna strana ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora iz područja djelatnosti Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com];

• obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i sloboda Ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka;

• dana je izričita privola od strane Ispitanika.

Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] se  obvezuje osobne podatke obrađivati zakonito, pošteno i transparentno obzirom na Ispitanika, prikupljati ih u posebne, izričite i zakonite svrhe te ih neće dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama, niti je daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

Podatke koje Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] legitimno obrađuje prikupljaju se od Ispitanika prilikom zasnivanja i tijekom trajanja poslovnog odnosa, tijekom razgovora s Ispitanikom u poslovnici agencije, kod korištenja Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] internetskih stranica, u elektronskim porukama i pismima te drugim dokumentima, prilikom zaključenja ugovora o radu s djelatnicima Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] te prilikom obavljanja drugih poslova za koje je Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] ovlašten.

U slučajevima da osobni podaci nisu dobiveni izravno od Ispitanika, Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] se obvezuje Ispitaniku, dodatno pružiti i informacije o kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, izvoru osobnih podataka te dolaze li iz javno dostupnih izvora.

Navedene informacije Ispitaniku će se dati unutar razumnog roka, ovisno o okolnosti svakog konkretnog slučaja.

U određenim slučajevima Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] može tražiti privolu Ispitanika za obradu osobnih podataka u određene svrhe. Kada se obrada osobnih podataka Ispitanika temelji na privoli, Ispitanik u svakom trenutku može povući danu privolu, no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena. Povlačenje privole je omogućeno na isti način kao i njezino davanje.

Temeljna prava ispitanika čiji se osobni podaci obraduju:

-       Pravo biti informiran o prikupljanju i svakoj daljnjoj obradi osobnih podataka;

-       Pravo odustajanja od dane privole za obradu osobnih podataka i traženje prestanka

             obrade osobnih podataka;

-       Pravo uvida osobnim podacima koji se nalaze u zbirkama podataka;

-       Pravo na ispravak, dopunu ili brisanje osobnih podatka koji se nalaze u zbirkama podataka

             ukoliko su osobni podaci netočni ili nepotpuni;

-       Pravo usprotiviti se obradi podataka u svrhe marketinga

-       pravo na prigovor nadležnom regulatornom tijelu

-       pravo na prigovor na prikupljanje i obradu osobnih podataka u kojem slučaju Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] više ne smije obrađivati podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu propisani uvodnom Uredbom ili pozitivnim propisima Republike Slovenije, koji nadilaze interese, prava i slobode Ispitanika ili radi postavljanja ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od uvjeta propisanih člankom 17 Uredbe (pravo na zaborav).

Ukoliko Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] raspolaže izričitom i dobrovoljnom privolom Ispitanika, Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] može koristiti osobne podatke kako bi Ispitanike obavijestila o svojim proizvodima, uslugama i ponudama za koje utvrdi da su im potencijalno važni ili zanimljivi. Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] omogućuje Ispitaniku da u bilo kojem trenutku  može  zatražiti da mu prestane upućivati marketinške poruke.

Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] mora osobne podatke Ispitanika čuvati sukladno posebnim zakonskim propisima koji reguliraju obvezu čuvanja određenih kategorija podataka na duže ili kraće vremensko razdoblje.

Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] u skladu sa svojim objektivnim mogućnostima poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala potrebna zaštita osobnih podataka. Ove se mjere posebno odnose na računala (servere i radna računala), mreže i komunikacijske veze te aplikacije.

Samo ovlašteni djelatnici Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com]-a koji su upoznati s uvjetima tajnosti podataka su uključeni u obradu istih. Njima je zabranjeno koristiti te podatke u osobne svrhe ili ih učiniti dostupnima bilo kojoj neovlaštenoj strani. Neovlaštenima se u ovome kontekstu smatraju i zaposlenici kojima pristup tim podacima nije nužan za ispunjenje radnih obaveza. Obveza povjerljivosti vrijedi i nakon prestanka radnog odnosa.

Sukladno pravo iz Uredbe koliko Ispitanik ima bilo kakav upit o tome kako Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] koristi njegove osobne podatke ili želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, može se obratiti Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com]-u pisanim putem na službenu adresu Društva ili putem javno naznačene službene  e-mail adrese  društva info@sailcity.com. Mesto jader, najem plovil d.o.o. [SailCity.com] se obvezuje u najkraćem mogućem objektivnom roku odgovoriti na svaki prigovor ili upit vezan za osobne podatke podnositelja upita/prigovora.

 
 
 

Iščete najboljšo ponudbo?

Naša ekipa vam bo pomagala! Kliknite tukaj in nam povejte, kaj iščete...

 
 
 

Brzi kontakt

+386(0)27801150

info@sailcity.com